Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

7362 6995 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
8794 9432 500
Reposted fromspring-flow spring-flow

March 12 2017

6428 295d
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 11 2017

7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
6384 3e8a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
6870 47d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 01 2017

-Tak się na starość urządziłam, że nawet umrzeć nie mam komu...!
— ...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness
5465 c8dc
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viairmelin irmelin

February 21 2017

6601 2eb8 500
Kossakowska
Reposted fromliveindarkness liveindarkness

February 16 2017

9264 5d24 500
"Pomroki"J.Borszewicz
Reposted fromliveindarkness liveindarkness

July 09 2015

5208 427f
Reposted fromyourjinx yourjinx viatobuildahome tobuildahome

July 08 2015

0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viaimpatient impatient

July 05 2015

4842 c637
Reposted frommental-cat mental-cat viaboringsoup boringsoup
Na tym świecie gdzie wszystko jest bardzo skomplikowane, są też książki, które mogą cię nauczyć, w jaki sposób wszystko może stać się proste.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
4940 6ca2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakerosine kerosine

July 04 2015

Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobuildahome tobuildahome

July 03 2015

5323 d2f1 500
Reposted fromtwice twice viakocieserce kocieserce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl